Önemli Duyuru Detay
2022 Yılı Proje Destekleme İlkeleri Tüm Önemli Duyurular
Son Geçerlilik Tarihi 10-01-2023 Son Geçerlilik Saati 13:50
Tarih 12-01-2022 Ekleyen Şube Müdürü Halit BİLGE
Duyuru Detayı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU 2022 YILI DESTEKLEME İLKELERİ

Projeler kapsamında bilgisayar alımı isteği

Projelere verilen destek bilgisayar ve donanımı alımını kapsamaz. Ancak, projeler kapsamında talep edilen bilgisayar ve/veya bilgisayar parçası projenin yürütülebilmesi için zorunlu ihtiyaç ise, bu ihtiyacın detaylarının, yürütücü tarafından proje başvurusunda detaylı bir şekilde yazılması, komisyon tarafından uygun görülmesi gerekmektedir. İlgili araştırmacının son 10 yıl içinde BAP kapsamında herhangi bir bilgisayar ve donanımı alımı yapmamış olması gereklidir.

Projeler Kapsamında Kırtasiye Giderlerinin Karşılanması

Projelere verilen destek kırtasiye, basım, anket çalışmaları ile resmi nitelik taşıyan kurum ve kuruluşlar kapsamındaki arşiv, kütüphane v.b. organizasyonlardan sağlanacak basılı materyal veya fotokopi gibi giderler komisyon tarafından uygun görüldüğü şekilde desteklenmesine.

Projeler Kapsamında İstatistiki Analiz Giderlerinin Karşılanması

Projeler kapsamında ihtiyaç duyulan istatistiki analizlerin proje ekibindeki araştırmacılar tarafından yapılmasına

Projeler Kapsamında Kurs ve Eğitim Giderlerinin Karşılanması:

Projeler kapsamında kurs ve eğitim giderleri karşılanmamasına.

Projeler Kapsamında Yabancı Dilden Tercüme Giderlerinin Karşılanması

Projeler kapsamında ihtiyaç duyulan çevirilerin proje ekibindeki araştırmacılar tarafından yapılması yapılmalıdır. Ancak eski dillerde yazılmış (proje ekibinin uzmanlığı dışındaki), akademik literatürde yaygın kullanılmayan veya özel eğitim gerektiren yazım diline sahip belge veya eserler için Komisyon tarafından uygun görülmesi durumunda destek sağlanabilir. Çeviriler, yeminli tercümanlar veya komisyon tarafından kabul edilen, bu konuda uzmanlığını (diploma, yeterlik belgesi, vb.) belgeleyen kişiler tarafından yapılmalıdır ve çevirmene ödenmesi için ayrılan bütçenin proje bütçesinin en fazla %20’i ile sınırlandırılması gerekmektedir. Alınacak olan hizmetin ayrıntılı olarak proje öneri formunda belirtilmesi gerektiğine

Projeler Kapsamında Kongre Katılımına Yönelik Giderlerinin Karşılanması

Projelere bütçe giderleri kongre katılımı, seyahati vb. giderleri için destekleri kapsamamasına

Projeler Kapsamında Akaryakıt Giderinin Karşılanması

Akaryakıt giderleri ve/veya araç kiralama giderleri ayrıntılı şekilde (Gidilecek güzergahın kilometre hesabı yapılarak proje öneri formunda ayrıntılı olarak yazılması gerekmektedir.) gerekçelendiği taktirde BAP komisyonunun uygun gördüğü miktarlarda desteklenmesine

Projeler Kapsamında Anketör Giderinin Karşılanması

Anketör giderleri ayrıntılı şekilde gerekçelendiği taktirde BAP komisyonunun uygun gördüğü miktarlarda ilgili anket formlarının proje dosyasında yer alması şartıyla desteklenmesine

*Projeler Kapsamında Yazılım Giderinin Karşılanması:

Projelerde talep edilecek yazılım programlarının (Projenin ana unsurunun yazılım/bilgisayar programı geliştirilmesi, animasyon, film vb prodüksiyon gibi işlerin yaptırılmasına yönelik hizmet alımlarından oluşması) maksimum 10.000,00 TL ile desteklenmesine ve yazılımın tüm telif haklarının proje bitiminde BAP a devredilmesine.

Projeler Kapsamında Kaynak Kitap/Literatür Giderinin Karşılanması

Projelerde kaynak kitap ve literatür istemleri karşılanmaz. **Ancak, ilgili kaynak kitap ve literatürlerin alınması projenin yürütülmesi için elzem ise komisyon tarafından uygun görüldüğü şekilde destek sağlanabilir. Projelerin araştırmaları çerçevesinde talep edilecek nadir kitap alımları proje bazında değerlendirilir. Üniversite Kütüphanesi’nde bulunan kitaplar için destek sağlanmaz. Kitabın Üniversite Kütüphanesinde bulunmadığına dair yazı alınmalı ve proje başvurusunda sisteme yüklenmelidir.  Proje kapsamında alınan kitap ve literatürler, proje bitiminde yürütücü tarafından ADÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına tutanak karşılığı teslim edilerek envantere kaydı yaptırılmali ve ilgili belgeler (teslim tutanağı ve envanter kaydı) BAP koodinatörlüğüne teslim edilmelidir. Aksi hallerde ilgili proje sonlandırılmayacak ve sorumluluk proje yürütücüsünde olacaktır

Proje Üst Limitleri: (15/01/2022 tarihinden itibaren yapılan başvurular için geçerlidir)

Araştırma projeleri en çok üst limit olan 60.000,00 Türk lirası ile desteklenmesine,

Öncelikli alan projelerinin en çok üst limit olan 125.000,00 Türk lirası ile desteklenmesine,

Yüksek lisans tez projelerinde projeleri en fazla üst limit olan 20.000,00 Türk lirası, Doktora/Uzmanlık projeleri ise en fazla üst limit olan 40.000,00 Türk lirası ile desteklenmesine.

Proje Başvuru Tarihleri: Tez Projesi başvurularının yılın her döneminde yapılmasına, Tez projesi dışındaki bütün proje türlerinde ise ; 1.dönemin 15/01/2022- 15/02/2022 , 2 .dönemin 15/05/2022-15/06/2022 , 3.dönemin 15/09/2022-15/10/2022 ve 4.dönemin 15/11/2022-15/12/2022  tarihleri arasında yapılmasına

 

Proje görevleri:

 • Araştırmacıların yürütücü olarak;

- Aynı anda bir (1) Araştırma projesi türünde proje yürütülebilmesine,

- Yüksek Lisans tez projesi türünde en fazla altı (6), Doktora/Uzmanlık tez projesi türünde ise en fazla dört (4) proje yürütülebilmesine,

 • Araştırmacıların Yardımcı Araştırmacı olarak;

- Aynı anda en fazla beş (5) projede görev alınabilmesine,

- Tez projelerinde proje ekibinin tez danışmanı ve tez öğrencisinden oluşmasına ve tez ikinci danışmanları dışında proje ekibinde araştırmacı bulunmamasına

 • Altyapı projelerinin birim yöneticileri tarafından sunulmasına

Proje Sonuçlarının Yayınlanması:

 

Proje sonuçlarının yayınlanmasında aşağıdaki ilkeler uygulanır:

 

 1. a.                  Desteklenen Araştırma Projelerinin sonuçlarının;

Sağlık ve Fen Bilimlerinde; Science Citation Index-Expanded (SCI, SCI Expanded) , Arts and Humanities Citation Index (A&HCI), Emergency SCI,

Sosyal Bilimlerde; Science Citation Index-Expanded (SSCI, SCI, SCI Expanded), Arts and Humanities Citation Index (A&HCI), Emergency SCI, ULAKBİM TR indeksli dergilerde,  2 (iki) yıl içinde yayınlanması zorunludur.

Yeni bir araştırma projesine başvuracak proje yürütücülerinin yayın koşulunu sağlamış olması gerekir. Proje yürütücülerinin yayınlarının basım aşamasında olduğunu belgelemeleri ve yayının bir örneğini sunmaları durumunda, Komisyon yayın koşulunun sağlanıp sağlanmadığını karara bağlar.

 1. b.                  Desteklenen Tez Projelerinin sonuçlarının aşağıda belirtilen dergi türlerinde yayınlanması zorunludur.

        i.            Yüksek Lisans tez projeleri sonuçlarının en geç projenin tamamlanmasından sonraki iki yıl içinde ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde tam metin makale olarak veya Web of Science veya Scopus veri tabanları tarafından indekslenen ulusal/uluslararası hakemli konferans/sempozyumlarda tam metin bildiri olarak yayınlanması zorunludur. Tez projelerinden ürün/çıktı oluşması ve patent/tescil başvurusu yapılmış olması veya patentlenmiş/tescillenmiş olması ile yayın koşulu sağlanabilir.

      ii.            Doktora/Uzmanlık tez projeleri sonuçlarının projenin tamamlanmasından sonraki en geç iki yıl içinde, Web of Science (WOS)’ın Science Citation Index (SCI), Science Citation Index-Expanded (SCI-E), Social Science Citation Index (SSCI), Emergency SCI veya Arts and Humanities Citation Index (AHCI) indeksleri kapsamında yer alan dergilerde tam metin makale olarak yayınlanması zorunludur. Tez projelerinden ürün/çıktı oluşması ve patent/tescil başvurusu yapılmış olması veya patentlenmiş/tescillenmiş olması ile yayın koşulu sağlanabilir.

Yeni tez projesi başvurusunda bulunacak proje yürütücülerinin belirtilen süre içerisinde yayın koşulunu sağlamış olması zorunludur.

 1. c.                   Desteklenen Altyapı Projelerinin sonuçlarının ulusal/uluslararası hakemli dergilerde yayınlanması veya ulusal/uluslararası kongre/sempozyumlarda sözlü sunumunun yapılmış olması ve tam metninin 2 (iki) yıl içinde yayınlanması zorunludur. Yeni bir projeye başvuracak proje yürütücülerinin belirtilen süre içerisinde yayın koşulunu sağlamış olması gerekir. 
 2. d.                  Desteklenen Güdümlü Projelerinin sonuçlarının Science Citation Index-Expanded (SCI), Social Science Citation Index (SSCI) ve Arts and Humanities Citation Index (A&HCI) indeksleri kapsamında taranan dergilerde 2 (iki) yıl içinde yayınlanması zorunludur. Yeni bir projeye başvuracak proje yürütücülerinin belirtilen süre içerisinde yayın koşulunu sağlamış olması gerekir. 
 3. e.                   Desteklenen Öncelikli Alan Projelerinin sonuçlarının Science Citation Index-Expanded (SCI), Social Science Citation Index (SSCI) ve Arts and Humanities Citation Index (A&HCI) indeksleri kapsamında taranan dergilerde 2 (iki) yıl içinde yayınlanması zorunludur. Yeni bir projeye başvuracak proje yürütücülerinin belirtilen süre içerisinde yayın koşulunu sağlamış olması gerekir. 
 4. f.                   Desteklenen Fikri ve Sınayi Mülkiyet Hakları ve Patent Teşvik Desteği Projesi sonuçlarının Patent başvurusu yapılmış olması veya patentlenmiş/tescillenmiş olması beklenir.  Yeni bir projeye başvuracak proje yürütücülerinin patent/tescil koşulunu sağlamış olması gerekir.
 5. g.                  Desteklenen Katılımlı Araştırma Projesi sonuçlarının Science Citation Index-Expanded (SCI), Social Science Citation Index (SSCI) ve Arts and Humanities Citation Index (A&HCI) indeksleri kapsamında taranan dergilerde 2 (iki) yıl içinde yayınlanması zorunludur. Ürün geliştirme yönünde başvurulan sanayi işbirliği projelerinde ise tescillenmiş ürün veya patent başvurusunun yapılmış olması zorunludur. Yeni bir projeye başvuracak proje yürütücülerinin yayın ya da patent koşulunu sağlamış olması gerekir.

 

07/01/2022 tarihli BAP komisyon toplantısında karar verilmiştir.

 

  • __short_title__ __title__
 • __title__
 • __title__
 • __count__